PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:25:15 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:24:54 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai18:24:41 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai18:09:15 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=389
5Khách vãng lai18:03:18 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-00530
6Khách vãng lai17:53:38 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=387
7Khách vãng lai17:39:43 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=393
8Khách vãng lai17:27:51 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
9Khách vãng lai17:25:11 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6178
10Khách vãng lai17:12:27 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
11Khách vãng lai17:10:50 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai16:55:59 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
13Khách vãng lai16:26:41 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11406
14Khách vãng lai16:17:10 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
15Khách vãng lai16:17:08 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
16Khách vãng lai16:17:07 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
17Khách vãng lai16:17:03 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
18Khách vãng lai16:03:06 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai15:32:27 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=358
20Khách vãng lai15:30:36 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10404
21Khách vãng lai14:40:24 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00357
22Khách vãng lai11:00:46 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai10:32:57 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai10:05:13 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11405
25Khách vãng lai09:10:15 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
26Lê Tố Uyên09:06:57 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
27Lê Tố Uyên08:58:59 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
28Khách vãng lai08:58:47 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai08:43:07 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
30Khách vãng lai08:43:06 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
31Khách vãng lai08:40:59 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai08:39:49 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=393
33Khách vãng lai08:39:48 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=393
34Khách vãng lai08:36:33 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
35Khách vãng lai08:36:15 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
36Khách vãng lai08:33:52 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=387
37Khách vãng lai08:29:17 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=401
38Khách vãng lai08:27:36 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
39Khách vãng lai08:27:35 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
40Khách vãng lai08:27:13 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai08:25:18 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10404
42Khách vãng lai08:24:43 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10419
43Khách vãng lai08:22:50 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10407
44Khách vãng lai08:21:46 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10416
45Khách vãng lai08:21:00 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10411
46Khách vãng lai08:21:00 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10411
47Khách vãng lai08:19:11 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10423
48Khách vãng lai08:19:11 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10423
49Khách vãng lai08:18:42 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Lê Tố Uyên08:14:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/viet_tin.aspx
51Khách vãng lai08:14:19 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
52Khách vãng lai08:02:30 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00356
53Khách vãng lai07:59:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12450
54Khách vãng lai07:41:52 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
55Khách vãng lai07:34:17 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai06:35:35 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai05:22:10 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11413
58Khách vãng lai05:00:56 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
59Khách vãng lai04:40:40 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai04:35:11 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai04:25:30 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai04:10:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
63Khách vãng lai04:10:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
64Khách vãng lai03:29:32 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=396
65Khách vãng lai02:46:22 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
66Khách vãng lai02:36:05 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=390
67Khách vãng lai02:32:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=368
68Khách vãng lai02:15:12 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
69Khách vãng lai01:27:28 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
70Khách vãng lai01:20:25 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11088
71Khách vãng lai01:19:34 http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24 1 2019